Raşid Meredow Türkmenistandaky özbek ilçisi bilen duşuşdy

Raşid Meredow Türkmenistandaky özbek ilçisi bilen duşuşdy

28-nji iýulda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowyň Özbegistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Akmaljon Kuçkarow bilen duşuşygy geçirildi.

TDIM-niň Metbugat gullugynyň berýän habaryna görä, duşuşygyň dowamynda diplomatlar Prezident Serdar Berdimuhamedowyň şu ýylyň 14-15-nji iýuly aralygynda Özbegistan Respublikasyna amala aşyran döwlet saparynyň çäginde iň ýokary derejede gazanylan ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişi we gol çekilen resminamalaryň ýerine ýetirilişi barada maslahatlaşdylar.
Gepleşikleriň dowamynda taraplar ýokarda agzalan resminamalaryň ýerine ýetirilmeginiň kanuny esaslaryny kämilleşdirmek, hususan-da, syýasy gepleşikler, parlamentara we söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk, medeni-ynsanperwer gatnaşyklary işjeňleşdirmek boýunça hem-de maýa goýum taslamalarynyň we iki ýurduň arasyndaky söwda ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişi bilen bagly «Ýol kartalary» barada pikir alyşdylar.