Gurbanguly Berdimuhamedow ýakyn dosty Şawkat Mirziýoýewi telefon arkaly hem gutlady

Gurbanguly Berdimuhamedow ýakyn dosty Şawkat Mirziýoýewi telefon arkaly hem gutlady

24-nji iýulda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen telefon arkaly söhbetdeşligi boldy. Gahryman Arkadagymyz dostlukly döwletiň Baştutanyny 65 ýaşynyň dolmagy bilen tüýs ýürekden gutlady.

Prezident Şawkat Mirziýoýewiň parasatly baştutanlygynda Özbegistan Respublikasy ägirt uly özgertmeleri amala aşyryp, ösüşiniň täze tapgyrynda ajaýyp üstünlikleri gazanýar. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy soňky ýyllarda hil taýdan täze many-mazmuna eýe bolan döwletara gatnaşyklaryň ýetilen derejesine ýokary baha berip, şol gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna Özbegistanyň Baştutanynyň aýratyn üns berýändigini hem-de şahsy goşandyny belledi.

Gahryman Arkadagymyz türkmen-özbek hyzmatdaşlygyny ösdürmek üçin bilelikde uly tagallalaryň edilýändigini nygtap, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýakynda Özbegistana amala aşyran döwlet saparyny ýatlady. Onuň barşynda gazanylan ylalaşyklar häzir mynasyp derejede durmuşa geçirilip başlandy. Häzirki wagtda iki ýurduň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň arasynda yzygiderli, oňyn hyzmatdaşlyk ýola goýuldy, serhetýaka sebitleriň arasynda hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary işjeňleşdirilýär. Türkmen-özbek söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy okgunly ösdürilýär, medeni-ynsanperwer we ylym ulgamlarynda özara hereketler, parlamentara gatnaşyklar üstünlikli pugtalandyrylýar.

Şunuň bilen baglylykda, Gahryman Arkadagymyz iki ýurduň kanun çykaryjy edaralarynyň arasyndaky özara gatnaşyklary giňeldip, döwrüň möhüm wezipelerini çözmäge ikitaraplaýyn çemeleşmeleri has-da ýakynlaşdyrmaga hemmetaraplaýyn ýardam bermek üçin geljekde-de ähli tagallalaryň ediljekdigini belledi.