Jo Baýden COVID-19 bilen keselledi

Jo Baýden COVID-19 bilen keselledi

Penşenbe güni ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýdeniň COVID-19 koronawirusyna barlag üçin tabşyran testiniň netijesi položitel çykdy, ol bejergi alyp başlady we öz borçlaryny rezidensiýasynda oturan ýerinden ýerine ýetirmegini dowam edýär diýip, Ak tamyň metbugat sekretary Karin Žan-Pýer habar berdi.  

"Prezident Baýdeniň COVID-19-yň barlagy üçin tabşyran testi položitel boldy. Ol (...) keseliň ýeňil alamatlaryny duýýar. Prezident Paxlovid (Pfizer-IF kompaniýasynyň koronawirusa garşy çykaran gerdejikleri) içip başlady" - diýip, Ak tamyň beýannamasynda aýdylýar.

Metbugat  sekretarynyň aýtmagyna görä, ABŞ-yň Prezidenti aýrybaşga ýerde bolup, öz borçlaryny uzak aralykdan doly derejede ýerine ýetirer. Ol telefon ýa-da wideoaragatnaşyk arkaly meýilleşdirilen duşuşyklaryň ählisine gatnaşar.
Ol Baýdeniň geçen sişenbe güni, 19-njy iýulda tabşyran testiniň netijesiniň otrisatel bolandygyny hem ýatlatdy.