Guterriş klimatyň üýtgemeginden zyýan çekýän ýurtlara ýylda $100 mlrd ibermäge çagyrdy

Guterriş klimatyň üýtgemeginden zyýan çekýän ýurtlara ýylda $100 mlrd ibermäge çagyrdy

BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterriş baý döwletleri klimat üýtgemeleriniň netijelerini ýeňip geçmäge kömek etmek üçin ösüp barýan ýurtlara ýylda $100 mlrd bölüp bermek wadasyny ýerine ýetirmäge çagyrdy. Bu barada interfax.ru habar berýär.

“Her ýyl $100 mlrd bölüp bermek wadasyny sözde saklamagy bes etmeli. Ýerine ýetirilmeli möhleti, tertipnamany aýdyňlaşdyryň, anyk maglumatlary beriň” – diýip, Associated Press (AP) 40 ýurduň gatnaşmagynda Berlinde başlanan klimat konferensiýasynda Baş sekretaryň aýdan sözlerini getirýär.

AP iýun aýyndaky tehniki gepleşikleriň ösüp barýan ýurtlara klimat üýtgemelerine uýgunlaşmakda kömek etmek ýaly mowzuklarda birneme öňegidişlik görkezendigini belleýär. Şol bir wagtyň özünde bu maksatlara her ýyl $100 mlrd gönükdirmek maksadyna bolsa heniz 2020-nji ýylda ýetilmelidi.
Mundan başga-da, Guterriş 2015-nji ýyldaky Pariž şertnamasynda göz öňünde tutulan global ýylamany Selsiý boýunça 1,5 gradus bilen saklamak meselesini ýerine ýetirmegiň barha kynlaşýandygyny duýdurdy. BMG-niň Baş sekretary dürli ýurtlar tarapyndan gazylyp alynýan ýangyjyň dowamly ulanylmagyny tankytlady. 
Ýewrokomissiýanyň baştutanynyň orunbasary Frans Timmermans ÝB-niň käbir ýurtlarynyň gazylyp alynýan ýangyjyň ulanylyşyny artdyrýandygyna garamazdan, ÝB-niň häzirem klimat gurşawynda maksatlara ýetmäge ýykgyn edýändigini aýtdy.
AP Berlindäki häzirki gepleşikleriň noýabr aýynda Müsürde geçiriljek BMG-niň klimat sammitiniň öňüsyrasynda baý we garyp ýurtlaryň arasyndaky ynamy dikeltmäge gönükdirilendigini düşündirýär.