Guterriş klimatyň üýtgemeginden zyýan çekýän ýurtlara ýylda $100 mlrd ibermäge çagyrdy

  • 20.07.2022 15:00
  • 15273
Guterriş klimatyň üýtgemeginden zyýan çekýän ýurtlara ýylda $100 mlrd ibermäge çagyrdy

BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterriş baý döwletleri klimat üýtgemeleriniň netijelerini ýeňip geçmäge kömek etmek üçin ösüp barýan ýurtlara ýylda $100 mlrd bölüp bermek wadasyny ýerine ýetirmäge çagyrdy. Bu barada interfax.ru habar berýär.

“Her ýyl $100 mlrd bölüp bermek wadasyny sözde saklamagy bes etmeli. Ýerine ýetirilmeli möhleti, tertipnamany aýdyňlaşdyryň, anyk maglumatlary beriň” – diýip, Associated Press (AP) 40 ýurduň gatnaşmagynda Berlinde başlanan klimat konferensiýasynda Baş sekretaryň aýdan sözlerini getirýär.

AP iýun aýyndaky tehniki gepleşikleriň ösüp barýan ýurtlara klimat üýtgemelerine uýgunlaşmakda kömek etmek ýaly mowzuklarda birneme öňegidişlik görkezendigini belleýär. Şol bir wagtyň özünde bu maksatlara her ýyl $100 mlrd gönükdirmek maksadyna bolsa heniz 2020-nji ýylda ýetilmelidi.
Mundan başga-da, Guterriş 2015-nji ýyldaky Pariž şertnamasynda göz öňünde tutulan global ýylamany Selsiý boýunça 1,5 gradus bilen saklamak meselesini ýerine ýetirmegiň barha kynlaşýandygyny duýdurdy. BMG-niň Baş sekretary dürli ýurtlar tarapyndan gazylyp alynýan ýangyjyň dowamly ulanylmagyny tankytlady. 
Ýewrokomissiýanyň baştutanynyň orunbasary Frans Timmermans ÝB-niň käbir ýurtlarynyň gazylyp alynýan ýangyjyň ulanylyşyny artdyrýandygyna garamazdan, ÝB-niň häzirem klimat gurşawynda maksatlara ýetmäge ýykgyn edýändigini aýtdy.
AP Berlindäki häzirki gepleşikleriň noýabr aýynda Müsürde geçiriljek BMG-niň klimat sammitiniň öňüsyrasynda baý we garyp ýurtlaryň arasyndaky ynamy dikeltmäge gönükdirilendigini düşündirýär.


24.11.2022 14:08
7660

COP28 geljek ýylda Birleşen Arap Emirliklerinde geçiriler

BMG-niň Howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 28-nji maslahaty (COP28) geljek ýylda Birleşen Arap Emirliklerinde geçiriler. BAE-niň wise-prezidenti, Premýer-ministri, Dubaýyň häkimi...

20.11.2022 20:15
9313

COP-27-ä gatnaşyjylar ösüp barýan ýurtlara kömek bermegiň gaznasyny döretmegi ylalaşdylar

BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky çarçuwaly konwensiýasynyň taraplarynyň 27-nji konferensiýasyna (COP-27) gatnaşyjylar ösüp barýan ýurtlaryň howanyň üýtgemegi bilen bagly çekýän zyýanlarynyň öwezini dolmak üçin...

18.11.2022 16:26
4937

Türkmenistanda gender deňliginiň meselelerini wagyz etmek boýunça sebitleýin okuw-maslahaty geçirildi

Okuw maslahaty BMG-niň Türkmenistandaky wekilhanasynyň maslahatlar zalynda 16-njy noýabrda geçirildi. Çäre ACTED «CS-GBV Central Asia» sebitleýin taslamasy bilen hyzmatdaşlykda Merkezi Aziýa we Owganystan üçin...

06.11.2022 09:31
5687

Müsürdäki BMG-niň klimat sammitine 120 ýurtdan Prezidentler we Premýer-ministrler gatnaşarlar

Dünýä ýurtlarynyň 120-den gowragynyň Prezidentleri we Hökümet Baştutanlary golaýda Müsüriň Şarm-eş-Şeýh şäherinde geçiriljek BMG-niň Howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 27-nji...