Türkmenistanyň teklibi bilen Durnukly ulag boýunça Dostlar topary döredilýär

Türkmenistanyň teklibi bilen Durnukly ulag boýunça Dostlar topary döredilýär

6-njy iýulda Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky hemişelik wekilhanasy BMG-ä agza döwletleriň 90-dan gowrak wekiliniň gatnaşmagynda Durnukly ulag boýunça Dostlar toparyny döretmegiň amallaryny wirtual platforma görnüşde geçirdi. Bu barada TDIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky hemişelik wekili A.Ataýewa maslahaty açmak bilen, Türkmenistanyň birnäçe ýyl mundan ozal ulag tematikasy boýunça BMG-niň Baş Assambleýasynyň aýratyn Kararnamasynyň kabul edilişini girizmek ugrundaky teklibini ýatlatdy. Türkmenistanyň başlangyjy we BMG-niň agza döwletleriniň goldawy bilen, BMG-niň döredilen ilkinji pursadyndan başlap, ählumumy ulag geçelgeleriniň maslahat beriş ulgamynyň işjeňleşmegi we birnäçe umumy çemeleşmeleri tassyklanylmagy esasynda ulag meseleleri boýunça 4 sany Kararnama kabul edildi.

Dabaranyň dowamynda Dostlar toparyna goşulan 11 döwletiň wekilleri çykyş etmek bilen, olar häzirki wagtda bar bolan ulag meselelerini we olary çözmegiň ýollary barada özara pikir alyşmak üçin şeýle mümkinçiligiň ähmiýetini we öz wagtynda döredilendigini bellediler. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň wekilleri ýurduň ulag ulgamynyň ösdürilmegi bilen baglanyşykly görülýän çäreler hem-de Türkmenistanyň ulag ulgamyndaky gazanan üstünlikleri bilen  tanyşdyrdylar.

Duşuşygyň netijeleri boýunça BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterrişiň hem-de BMG-niň Baş Assambleýasynyň 76-njy mejlisiniň başlygy Abdulla Şahidiň adyna Durnukly ulag boýunça Dostlar toparynyň döredilmegi bilen baglanyşykly habary özünde jemleýän hat ýollanyldy.