Türkmenistan Bütindünýä Söwda Guramasyna doly hukukly agza bolmaga çalyşýar

Türkmenistan Bütindünýä Söwda Guramasyna doly hukukly agza bolmaga çalyşýar

5-nji iýulda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde BSG-niň Baş direktorynyň orunbasary Çjan Sýançeniň ýolbaşçylygynda Bütindünýä Söwda Guramasynyň wekiliýetiniň hem-de Türkmenistanyň BSG-a goşulmagynyň meselelerini öwrenmek boýunça döredilen Hökümet toparynyň arasynda “tegelek stol” maslahaty geçirildi.

Maslahatyň dowamynda Türkmenistanyň BSG-da “goşulýan ýurt” derejesine eýe bolmagy, Türkmenistanyň daşary söwdada ýagdaýynyň berkemegine, ynamly we jogapkärli hyzmatdaş hökmünde halkara abraýynyň ýokarlanmagyna, daşary ýurt maýa goýumlarynyň çekilmegine şeýle-de, Bütindünýä Söwda Guramasy bilen Türkmenistanyň guramaçylykly hyzmatdaşlygynyň berkidilmegine we bu ugurlar boýunça toplumlaýyn işleriň dowam etdirilmegine ýardam berer diýlip bellenildi.
Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew maslahatda çykyş etmek bilen: "Biziň döwletimiziň esasy maksady Bütindünýä Söwda Guramasynyň doly hukukly agzasy bolmagyndan ybaratdyr" diýip aýratyn belläp geçdi. Bu ugurda Türkmenistan gurama bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk etmekde yzygiderli tagallalary dowam etdirer.