Güne nädip dogry ýanmaly?

Güne nädip dogry ýanmaly?

Gün ýanygy melanomanyň güýçlenmek howpunyň esasy faktorlarynyň biridir, ol deriniň wagtyndan öň garramagyna we pigment tegmillerine sebäp bolup bilýär. Bu barada “Izwestiýa” gazetine lukman-terapewt, “Inwitro-Priwolžýeniň” baş lukmany Tatýana Neumolotowa gürrüň berdi. Muny gazeta.ru ýetirýär.

“Gün ýanygy melanomanyň güýçlenmek howpunyň esasy faktorydyr we eger ömrüňde bäş güýçli ýanyk bolan bolsa, ol 50% ýokarlanýar” – diýip, terapewt aýtdy we deriniň gyzarmagynyň hem ýanyk hasaplanýandygyny belledi. 

Hünärmen ýeterlik derejede gorag bolmasa, tomusda Gün şöhleleriniň “deriniň iň çuň epidermasyna” zyýan ýetirmäge ukyplydygyny belledi.  

“Hut şolar kollagen süýümlerine zyýan ýetirýär, wagtyndan öň garrama we pigment tegmilleriniň ýüze çykmagyna sebäp bolýar” – diýip, Neumolotowa sözüniň üstüni ýetirdi.

Gün şöhlelerinden ýokary derejede peýda almak üçin ol ýokary SPF derejeli Günden goraýjy kremleri ulanyp, 7:00-dan 10:00-a ýa-da 17:00-dan 19:00-a çenli ýanmagy maslahat berdi. Şol bir wagtyň özünde, ilkinji günlerde Günüň aşagynda 5-10 minut bolup, bu aralygy her gün 10 minut köpeldip, bir sagada ýetirmeli.

“Derisi açyk reňkli, dogabitdi tegmilli we meňleri köp bolan adamlara Günüň aşagynda uzak wagtlap bolmak maslahat berilmeýär, şeýle-de göwrelilik döwründe-de Güne ýanmak maslahat berilmeýär” – diýip, terapewt onkologiýa we ýokanç keselleri bolan ýa-da bedeniniň temperaturasy ýokary adamlara-da Güne ýanmagyň zyýanlydygyny belledi.