Hytaý daşary ýurtlular üçin merkezleşdirilen karantini ýedi güne çenli azaldar

Hytaý daşary ýurtlular üçin merkezleşdirilen karantini ýedi güne çenli azaldar

Hytaý häkimiýetleri daşary ýurtlardan gelýän raýatlar üçin merkezleşdirilen karantiniň wagtyny 14 günden ýedi güne çenli azaldar. Bu barada HHR-iň Arassaçylyk we saglygy goraýyş meseleleri boýunça döwlet komitetiniň saýtynda ýerleşdirilen resminamada aýdylýar diýip, TASS habar berýär.

Öň daşary ýurtlardan gelýän raýatlar 14 günlük hökmany karantinden geçip, şondan soň ýedi günüň dowamynda öýde öz saglyk ýagdaýlaryna seretmeli bolýardylar. Hytaýyň çägine girilen ýagdaýynda Pekinde merkezleşdirilen karantiniň möhleti 10 gündi, şondan soň ýedi gün öýde izolýasiýada bolmalydy.
Komitetiň habar berşi ýaly, hökmany karantin ýedi güne, öý izolýasiýasy üç güne çenli azaldylar. 10 günüň dowamynda raýatlar jemi alty PZR-barlagyny tabşyrmaly bolar: merkezleşdirilen karantiniň birinji, ikinji, üçünji, bäşinji we ýedinji günleri, şeýle-de öý izolýasiýasynyň üçünji güni. Barlag bokurdakdan çalmak arkaly amala aşyrylar.
Resminamada görkezilişi ýaly, bu çäreler diňe bir daşary ýurtlardan gelen raýatlara däl-de, eýsem HHR-iň çäginde bolan we koronawirus keselli bilen aragatnaşyk sebäpli merkezleşdirilen karantine ýerleşdirilen adamlara hem degişlidir. Olar üçin merkezleşdirilen karantiniň möhleti ýedi gün, öý izolýasiýasynyň möhleti üç gün bolar.