Ekin meýdanlaryna suw bermek üçin Kerkide dolandyryş merkezi dörediler

Ekin meýdanlaryna suw bermek üçin Kerkide dolandyryş merkezi dörediler

27-nji iýunda geçirilen sanly ulgam arkaly iş maslahatynda Prezident Serdar Berdimuhamedow häzirki wagtda ekinleri suw bilen üpjün etmegiň talabalaýyk ýola goýulmagynyň zerurdygyna ünsi çekip, wise-premýer A.Ýazmyradowa ýakyn wagtda Kerki şäherine gitmegi we şol ýerde hemişelik esasda dolandyryş merkezini guramagy tabşyrdy.

Döwlet Baştutany suwuň ýagdaýyna görä, merkeziň göçme mejlisleriniň  geçirilmeginiň talabalaýyk boljakdygyny belläp, welaýatlaryň ekerançylyk meýdanlarynyň suw bilen doly üpjün edilmeginiň möhüm wezipe bolup durýandygyna ünsi çekdi.
Hormatly Prezident bu baradaky gürrüňi dowam edip, obasenagat toplumynyň işini talabalaýyk ösdürmek, ekerançylyk meýdanlarynyň suw üpjünçiligini gowulandyrmak, suwaryş akabalaryny, howdanlary talabalaýyk saklamak bilen baglanyşykly wezipeleriň çözgüdine örän jogapkärçilikli we hemmetaraplaýyn esasda çemeleşilmelidigini, bu işleri döwrüň talabyna laýyk derejede kämilleşdirmek boýunça degişli gulluklar bilen bilelikde teklipleri taýýarlamagy tabşyrdy.