Türkmenistan "Ekspo-2030-y" kabul etmek üçin Saud Arabystanynyň dalaşgärligini goldady

Türkmenistan "Ekspo-2030-y" kabul etmek üçin Saud Arabystanynyň dalaşgärligini goldady

23-nji iýunda Saud Arabystany Patyşalygynyň daşary işler ministriniň orunbasary Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow tarapyndan kabul edildi. Gepleşikleriň dowamynda taraplar ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň meseleleriniň giň gerimi boýunça hem-de sebit we halkara gün tertibi bilen bagly pikir alyşdylar. 

Türkmenistanyň we Saud Arabystanynyň Merkezi Aziýada hem-de Ýakyn Gündogarda parahatçylygy we durnuklylygy üpjün etmäge oňyn goşant goşýandyklary, ählumumy hereketleriň kadalaşdyrylmagyna we durnuklylaşdyrylmagyna gönükdirilen jogapkärli we öňdengörüjilikli syýasaty alyp barýandyklary bellenildi. Söhbetdeşler syýasy-diplomatik gepleşikleri, dünýä syýasatynyň wajyp meselelerine çemeleşmäniň ugurlaryny kesgitlemek bilen ýakyn hyzmatdaşlygy dowam etdirmegi ylalaşdylar.
Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy Saud Arabystanynyň daşary işler ministriniň orunbasaryna Türkmenistanyň “EKSPO-2030” Bütindünýä sergisiniň geçirilýän ýeri hökmünde Saud Arabystanynyň dalaşgärligini goldamak barada çözgüde gelendigini we bu ählumumy çärä taýýarlyk görmek bilen bagly ýardamlary berjekdigini habar berdi.