Ýewropada täze awtoulag kysymy peýda bolar

Ýewropada täze awtoulag kysymy peýda bolar

Biz täze awtoulag brendleriniň, esasan, diňe Hytaýda çykýandygyna öwrenişipdiris. Ýewropa welin, köpden bäri bizi munuň ýaly täzelik bilen begendirmändi. Emma garşylalyň - Awstriýa Olymp Cars kysymly ulag çykardy.

Olymp Cars kompaniýasy eýýäm 2023-nji ýylyň ýazynda öz hususy platformasynda gurlan, Hephaistos diýip atlandyrylan özboluşly awtoulaglaryň önümçiligini ýola goýar. Ol ulaldylyp-kiçeldilýän görnüşde bolup, dürli ölçegdäki batareýalarda işläp bilýär. 
700 km geçiş ätiýaçlygy we motorynyň kuwwaty 350 a.g. bolan Hermes elektroulagy onuň ilkinji modeli bolar. Şonuň ýaly-da, geçiş ätiýaçlygy 600 km-den az bolmadyk 4,8 metrlik Ares elektriki ulagyny, Apollon we Athena sedanlaryny, Artemis elektriki pikapyny, Hera elektriki maşgala furgonyny hem-de Selena elektrik şäher awtoulagyny goýbermek meýilleşdirilýär.
Onsoňam, ilkibada markalaryň hatarynda elektromobiller peýda bolar, ýöne biraz soňrak wodorod hereketlendirijili görnüşler hem goşular. Geljekde şu ýangyjyň giň ýaýrajagyna Olymp Cars-yň ynamy uly.