Serdar Berdimuhamedow Wladimir Putin bilen gepleşikleri geçirdi

Serdar Berdimuhamedow Wladimir Putin bilen gepleşikleri geçirdi

10-njy iýunda Russiýa Federasiýasyna ilkinji resmi saparyny amala aşyrýan Prezident Serdar Berdimuhamedow Prezident Wladimir Putin bilen duşuşdy. Uly Kreml köşgünde açyklyk, birek-birege düşünişmek hem-de özara ynanyşmak ýagdaýynda geçirilen ikiçäk gepleşikleriň dowamynda strategik häsiýete eýe bolan türkmen-rus gatnaşyklaryny hil taýdan täze derejä çykarmak bilen bagly meseleleriň giň toplumy ara alnyp maslahatlaşyldy. 

Iki ýurduň döwlet Baştutanlary ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy we geljekki mümkinçilikleri, özara gyzyklanma bildirilýän sebit hem-de halkara gün tertibiniň möhüm meseleleri babatda pikir alyşdylar. Hazar ugry boýunça ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn derejedäki hyzmatdaşlygy dowam etdirmek, taraplaryň owgan meselesine çemeleşmeleri, howpsuzlygy hem-de durnuklylygy üpjün etmekde syýasy-diplomatik dialogy ilerletmek, parlamentara hyzmatdaşlygy ösdürmek nobatdaky gepleşikleriň esasyny düzdi. 

Şunda energetika, ulag-aragatnaşyk, ýol gurluşygy, senagat kooperasiýasy, oba hojalygy, gämigurluşyk, ýokary tehnologiýalar hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda görkezildi. Taraplar, hususan-da, Türkmenistanyň Russiýanyň sebitleri — Tatarystan Respublikasy, Sankt-Peterburg, Astrahan oblasty bilen gatnaşyklarynyň ösüşine ýokary baha berip, medeni ynsanperwer, ylym-bilim, sport ulgamlarynda netijeli hyzmatdaşlygy dowam etdirmegiň zerurdygyny nygtadylar.

Gepleşikler tamamlanandan soňra, belent mertebeli myhmanyň hormatyna resmi günortanlyk nahary berildi. Soňra bu ýerde Prezident Serdar Berdimuhamedowy Russiýa Federasiýasynyň «Dostluk» ordeni bilen sylaglamak dabarasy boldy. Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagyna uly goşandy üçin döwlet Baştutanymyza bu ýokary sylagy Prezident Wladimir Putin gowşurdy.

Şeýle-de iki ýurduň Liderleri dabaraly ýagdaýda Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda strategik hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak baradaky Jarnama gol çekdiler. Ikitaraplaýyn resminama gol çekmek dabarasyndan soň bolsa iki ýurduň Liderleri köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerine ýüzlenme bilen çykyş etdiler.