Raşid Meredow BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary bilen duşuşdy

Raşid Meredow BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary bilen duşuşdy

Şu gün Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary, BMG-niň Durnukly ösüş boýunça toparynyň başlygy Amina Jeýn Mohammed bilen duşuşygy geçirildi.

Duşuşygyň dowamynda taraplar ähli ulgamlar boýunça Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasyndaky hyzmatdaşlyga ýokary baha berdiler. 2030-njy ýyla çenli Gün tertibiniň we Türkmenistanda milli Durnukly ösüş maksatlarynyň durmuşa geçirilişi üçin tagallalaryň birleşdirilmeginiň möhümdigine aýratyn üns berildi.

R.Meredow Türkmenistanyň 2022-nji ýylyň sentýabrynda Nýu-Ýork şäherinde BMG-niň Baş Assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň ýokary derejeli hepdeliginiň çäklerinde Bilimiň özgerdilmegi boýunça sammitiň geçirilmegini goldaýandygyny nygtady. Türkmenistanyň milli bilim ulgamyny kämilleşdirmek we ýokary hilli bilime elýeterliligi üpjün etmek boýunça işleri geçirýändigi hem-de ýakyn wagtda bu sammite taýýarlygyň çäklerinde milli geňeşmeleri geçirmegi meýilleşdirýändigi bellenildi.

Şeýle hem taraplar daşky gurşawy goramak we Howanyň üýtgemegi boýunça Türkmenistanyň milli strategiýasy bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.