Serdar Berdimuhamedow içerki ýolagçy we ýük gatnawlaryny artdyrmagy tabşyrdy

Serdar Berdimuhamedow içerki ýolagçy we ýük gatnawlaryny artdyrmagy tabşyrdy

Hökümetiň 4-nji iýunda geçirilen giňişleýin mejlisinde Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew gözegçilik edýän ulgamyna degişli hasabatlar bilen çykyş etdi.

Prezident Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda içerki gatnawlardaky çäklendirmeleriň ýeňilleşdirilmegi, azaldylmagy bilen bagly ýolagçy we ýük gatnawlaryny artdyrmak, ýolagçy gatnatmak boýunça hyzmatlaryň ýokary hilini hem-de howpsuzlygyny üpjün etmek üçin zerur çäreleriň görülmelidigini nygtady.

Halkara üstaşyr ulag gatnawlary üçin amatly, bäsdeşlige ukyply şertleri döretmek arkaly ýurdumyzyň multimodal logistika mümkinçiliklerinden doly peýdalanylmalydyr we bu ugur mundan beýläk-de işjeň ösdürilmelidir.