Telekeçileri goldamak we zerur azyk harytlaryny satyn almak üçin 300 mln dollar bölüp berdi

Telekeçileri goldamak we zerur azyk harytlaryny satyn almak üçin 300 mln dollar bölüp berdi

Türkmenistanda azyk howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen, telekeçilere 150 million, zerur azyk harytlaryny satyn almak üçin Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine hem 150 million amerikan dollary möçberinde pul serişdeleri bölünip berler.

Bu baradaky degişli Karara şu gün — 4-nji iýunda geçirilen Hökümet mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow gol çekdi.
Döwlet Baştutany döwlet serişdeleriniň özleşdirilişini gözegçilikde saklamagy, işewürligiň ösmegi üçin amatly şertleri döretmegi we daşary ýurt maýa goýumlaryny çekip, azyk harytlarynyň bahalarynyň ýokarlanmagyna ýol bermezligi tabşyrdy.