Toyota demi duýýan täze ulgamy hödürledi

Toyota demi duýýan täze ulgamy hödürledi

Toyota Cabin Awareness diýip at alan täze howpsuzlyk konsepsiýasyny hödürledi. Onuň manysy awtoulagyň salonda adamlaryň ýa-da öý haýwanlarynyň galmazlygyna gözegçilik edip bilmegidir.

Munuň üçin ulag salondaky her bir hereketi hasaba alyp bilýän radary ulanar. Elektronika ýapyk ulagyň içinde çaganyň ýa-da, mysal üçin, itiň galandygyny aňan dessine, ol bu barada sürüjä habar berer. Eger ol hiç hili çäre görmedik ýagdaýynda, ulgam kömek üçin dessin gulluklara yşarat ugradar. Şunlukda, ýaponlar radaryň dem alyş ýa-da ýürek urgusy ýaly «mikrohereketleri» hem tutup bilýändigini ynandyrýarlar.
Cabin Awareness ilki bilen miniwen Toyota Sienna modeline oturdylar. Bu ulagyň saýlanmagy tötänden däl — Sienna-ny, köplenç, uly maşgalaly adamlar satyn alýar. Ýöne  geljekde Cabin Awareness-i krossowerlere we beýleki şoňa meňzeş göwrümdäki ulaglara hem goýup başlarlar.