Türkiýede IV Bütindünýä çarwa oýunlaryna taýýarlyk dowam edýär

Türkiýede IV Bütindünýä çarwa oýunlaryna taýýarlyk dowam edýär

29-njy sentýabrdan 2-nji oktýabr aralygynda Türkiýäniň Bursa welaýatynyň Iznik etrabynda geçiriljek IV Bütindünýä çarwadarlar oýunlary Türkiýede sport ýaryşlaryny guramagyň taryhynda täze sahypany açar. Bu barada Bütindünýä çarwa oýunlarynyň we Türkiýäniň Däp bolan sport görnüşleri federasiýasynyň guramaçylyk komitetiniň ýolbaşçysy Hakan Kazanji mälim etdi.

Onuň sözlerine görä, guramaçylar Iznikde rekord derejede 300 müň gatnaşyjyny kabul etmäge taýýarlyk görýärler.

«Biz Iznik kölüniň kenarynda oýunlary geçirmek üçin 473 müň kw.metr meýdany enjamlaşdyrdyk. Bu ýere ýazmak üçin 50 müň tonna material sarp etdik. 4 müň ýük ulaglyk toprak dökmegi meýilleşdirýäris. Esasy münbere 5 müň tomaşaçy sygar. Başga-da münberler, göreş we ýaýdan ok atmak üçin meýdançalar gurnalar» diýip, ol aýtdy.

Kazanji guramaçylar ähli zatlary jikme-jik ölçerip-dökdüler diýip ynandyrýar. «500 at üçin atýatak, şeýle hem ýaýdan ok atmak üçin türgenleşik meýdançalary gurlar. Göreşden başlap, atly sporta we ýaýdan ok atmaklyga çenli, 40 gowrak sport ýaryşlaryny geçirmek meýilleşdirilýär. Bütindünýä çarwa oýunlary sportuň däp bolan görnüşlerini saklap galmaga ýardam berýär. Ýaryşlary görmäge gelenler milli aşhananyň tagamlaryndan dadyp görerler» — diýip, Kazanji aýtdy.
Olimpiadanyň özboluşly görnüşi hasaplanýan  Bütindünýä Çarwa Oýunlary ilkinji gezek 2014-nji ýylda Yssyk-Kölüň boýunda geçdi. Ilkinji oýunlara 19 ýurduň: Azerbaýjanyň, Awstriýanyň, Owganystanyň, Belarusyň, Braziliýanyň, Germaniýanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Litwanyň, Mongoliýanyň, Russiýanyň, ABŞ-yň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň, Türkiýäniň, Özbegistanyň, Fransiýanyň, Şwesiýanyň, Günorta Koreýanyň türgenleri gatnaşdy.