Ýaponiýalylar gan arkaly Parkinson keselini anyklamak üçin dünýäde ilkinji barlagy döretdiler

Ýaponiýalylar gan arkaly Parkinson keselini anyklamak üçin dünýäde ilkinji barlagy döretdiler

Gandaky biomarkerler arkaly Parkinson keselini ýüze çykarmaga mümkinçilik berýän dünýädäki ilkinji barlag Ýaponiýada döredildi. Bu oýlap tapyş keseli bejermegiň täze usullaryny işläp düzmäge mümkinçilik berer diýlip, Medical Xpress neşirinde çap edilen makalada aýdylýar. Bu barada MIR24 habar berýär.

Bellenilişi ýaly, bu barlag P450 fermentiniň reaksiýasyna esaslanýar. Onuň ekspressiýasy adamda saglygy bilen bagly haýsydyr bir näsazlyk ýüze çykyp başlanda üýtgeýär. Bu metabolitleriň sanyna we häsiýetlerine täsir edýär.
Hünärmenler Parkinson keseli üçin haýsy üýtgeşmeleriň häsiýetlidigini kesgitlediler we olary üstünlikli ýüze çykarýarlar. Neşiriň maglumatlaryna görä, diagnozyň takyklygy 88%-e çenli.
Bu usulyň lukmançylyk merkezlerinde ulanar ýaly tassyklanmagy üçin oýlap tapyjylara heniz uly nusgadaky netijeleri tassyklamak gerek.
Ýatlap geçsek, Parkinson keseli ýaýraýşy boýunça ikinji neýrodegeneratiw kesel hasaplanýar. Dünýädäki 60 ýaşdan uly adamlaryň 1 – 2%-i bu keselden ejir çekýär.