Serdar Berdimuhamedow Döwletliler köşgüne baryp gördi

Serdar Berdimuhamedow Döwletliler köşgüne baryp gördi

31-nji maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli BAE-niň Prezidenti Şeýh Zaýed bin Sultan Al Nahaýýan adyndaky Döwletliler köşgüne bardy we şol ýerde baýramçylyk çäresine gatnaşdy.

Irden Prezident Serdar Berdimuhamedow Döwletliler köşgüniň öňündäki meýdançada garşylanyldy. Bu ýerde terbiýelenýän çagalar köpöwüşginli aýdym-sazly we tansly çykyşlaryny görkezdiler. Döwlet Baştutany kitaphana-muzeý toplumyna baryp gördi. Şol ýerde köp sanly kitaplar çagalaryň ygtyýaryndadyr. Muzeýde dürli serişdeler, şol sanda Döwletliler köşgüniň döredilmeginiň taryhy we onuň işi barada gürrüň berýän wideogörnüşli serişdeler goýlupdyr. 

Soňra hormatly Prezident bu terbiýelenýän çagalar bilen söhbetdeş boldy. Döwlet Baştutanymyz çagalara ýüzlenip, olaryň dynç alyşlary we boş wagtlaryny geçirişleri barada sorady, okuwda gazanýan üstünlikleri we okuw ýylyny nähili tamamlandyklary, Döwletliler köşgüniň uçurymlarynyň haýsy hünäri saýlap almak isleýändikleri bilen gyzyklandy. Öz nobatynda, çagalar sowallara jogap berip,  netijeli okamak, göwnejaý dynç almak we boş wagtlaryny peýdaly geçirmekleri üçin döredilen ajaýyp şertler, özleriniň gyzyklanýan zatlary, sapaklardan daşary döredijilik, bedenterbiýe we sport bilen meşgullanýandyklary, uçurymlar bolsa geljekki maksatlary, haýsy hünäri saýlap aljakdyklary barada gürrüň berdiler. 

Soňra baýramçylyk mynasybetli Prezident Serdar Berdimuhamedowyň adyndan Döwletliler köşgünde terbiýelenýänlere sowgatlar gowşuryldy. 1-nji iýunda bolsa Gahryman Arkadagymyzyň adyndan Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna baýramçylyk sowgatlarynyň gowşuryljakdygy bellärliklidir. Şunuň bilen baglylykda, Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli haýyr-sahawat gaznasy tarapyndan 500 müň manadyň bölünip berlendigini nygtamak gerek.