BSGG maýmyn mamasynyň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça gyssagly çäreleri görmäge çagyrdy

BSGG maýmyn mamasynyň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça gyssagly çäreleri görmäge çagyrdy

Dünýä jemgyýetçiligi adamlaryň arasynda maýmyn mamasynyň ýaýramagyna garşy bilelikdäki çäreleri görmelidirler diýip, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy (BSGG) çagyryş bilen ýüzlendi.

"Häzir dogry çäreler görülse, belki-de biz aňsatlyk bilen onuň ýaýramagynyň öňüni alyp bileris" diýip, Ýewropanyň habar beriş serişdeleri BSGG-niň pandemiki we epidemiki keseller boýunça bölüminiň ýolbaşçysy Silwii Brianyň sözlerini getirýär.

Aýratynam, onuň sözüne görä, ýurtlar bu ýokanja garşy waksinanyň ätiýaçlyklary barada özara maglumat alyşmalydyrlar. 

"Biz dünýäde waksinanyň elujunda näçe dozasynyň bardygyny takyk bilmeýäris, şol sebäpli ýurtlary özlerinde bar ätiýaçlyklar barada BSGG-ny habarly etmäge çagyrýarys" diýip, Brian sözüniň üstüne goşdy.

BSGG-niň berýän maglumatyna görä, ýigrimiden gowrak ýurtda mamanyň bu görnüşi bilen kesellän adamlar ýüze çykaryldy. 
Maýmyn mamasy - Merkezi we Günbatar Afrikanyň çet-gyra etraplarynda hasam giňden ýaýran seýrek  ýokanç keseldir. Onuň alamatlary - ýürek bulanma, gyzgynyň galmagy, örgün, gijilewük, şeýle hem bedeniň etinde agyry duýmak. Sebitiň daşynda kesellenilmegi, aglaba, epidemiologiýa taýdan ýaramaz hasaplanýan zolaklara gidilmegi bilen baglydyr. Ýokanç gatnaşygyň üsti bilen ýaýraýar, ýöne onuň wirulentligi ýokary däl.