Toyota Şanhaýdaky lokdaun sebäpli Ýaponiýadaky zawodlarynyň işini togtadýar

Toyota Şanhaýdaky lokdaun sebäpli Ýaponiýadaky zawodlarynyň işini togtadýar

Maýyň başynda Tesla elektromobilleriň ätiýaçlyk şaýlary bilen bagly meseleler sebäpli Şanhaýdaky zawodynda ýene-de önümçiligini togtatdy. Ulag öndürijiniň Hytaýdaky söwdasy, öňki aý bilen deňeşdirilende, eýýäm 98% pese gaçdy. Teslanyň Şanhaýdaky zawody mart aýynda koronawirus sebäpli karantin girizilenden soň öz işini togtadypdy. Aprel aýynda kärhana açyldy we işgärlerini zawodyň çäginde ýaşatmak bilen, «ýapyk ulgam» ýörelgesine eýerip işledi.

Ynha indem beýleki bir uly zawod — Toyota Ýaponiýadaky zawodlarynyň işini togtadýar. Toplum şaýlarynyň üpjünçiligindäki bökdençlikler sebäpli, awtokonsern özüniň ýurtdaky 10 zawodynyň işini saklaýar. Muňa-da edil Teslanyňky ýaly ýagdaý, ýagny koronawirusyň nobatdaky gezek örç almasyndan soň, Hytaýyň Şanhaýynda lokdaun yglan edilmegi sebäp boldy.

Konserniň habarynda: käbir zawodlaryň işini togtatmak kararyna  maý, iýun aýlarynda gelindi diýip aýdylýar. 25-27-nji maý aralygynda Ýaponiýanyň 10 zawodynyň 16 liniýasy üç günlük işlemez, şeýle hem 1-3-nji iýun aralygynda üç zawodda dört liniýa 3 günlük möhlet bilen işini togtadar. Ýaponiýada awtokonserniň jemi 28 liniýaly 14 zawody bar.