Guýulary abatlamak we enjamlary satyn almak hakynda Karara gol çekildi

Guýulary abatlamak we enjamlary satyn almak hakynda Karara gol çekildi

Hökümetiň 26-njy maýda Daşoguzda geçirilen göçme mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedowyň garamagyna “Guýulary düýpli abatlamak we gapdal sütüni gazmakda ulanylýan göteriji enjamlary we olara ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak hakynda” Kararyň taslamasy hödürlenildi.

Hormatly Prezident Karara gol çekip, wise-premýere onuň talabalaýyk ýerine ýetirilmegini üpjün etmegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutany nebitiň we tebigy gazyň çykarylýan hem-de gaýtadan işlenilýän möçberlerini mundan beýläk-de artdyrmagyň, gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň ählisi bilen netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň, täze bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmegiň zerurdygyna ünsi çekdi.