Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygyna berk käýinç berildi

Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygyna berk käýinç berildi

Serdar Berdimuhamedowyň 26-njy maýdaky Buýrugy bilen, Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygy Güýzgeldi Baýjanowa berk käýinç yglan edildi.  

Daşoguzda geçirilen göçme Hökümet mejlisinde nygtalyşy ýaly, G.Baýjanowa bu duýduryş çäresi wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, Daşoguz welaýatynda suw üpjünçiligini gowulandyrmak, suw serişdelerini tygşytly peýdalanmak, goşmaça gorlary döretmek we pudagyň desgalaryny netijeli ulanmak boýunça alnyp barylýan işlere gözegçiligi gowşadanlygy üçin berildi.