Dortmundyň «Borussiýasy» täze baş tälimçisiniň adyny mälim etdi

Dortmundyň «Borussiýasy» täze baş tälimçisiniň adyny mälim etdi

Dortmundyň «Borussiýasy» täze baş tälimçisiniň adyny mälim etdi. Bu wezipä Edin Terziç bellenildi. 39 ýaşly hünärmen bilen baglaşylan şertnamanyň möhleti 2025-nji ýylyň tomsuna çenlidir. Gelip çykyşy horwat bolan nemes tälimçisi öňem 2020/21 möwsümde «Borussiýa» baştutanlyk edipdi, şondan soň klubuň tehniki direktorynyň wezipesine geçipdi.

Geçen möwsümde «Borussiýa D» Germaniýanyň çempionatynda ikinji ýeri eýeläpdi. Altyn medaly on gezek yzly-yzyna ýurduň çempiony bolan mýunhenli «Bawariýa» alypdy.
Dortmundyň klubunyň öňki baş tälimçisi Marko Roze 20-nji maýda wezipesinden boşadyldy. 45 ýaşly Roze geçen ýylyň tomsunda kluba ýolbaşçylyk etdi.
Edin Terziç oýunçy döwründe hüjümçiniň ornunda çykyş edip, aşaky ligalardaky nemes klublarynda oýnapdy. 2010-njy ýylda ýetginjekler toparynyň tälimçisi hökmünde «Borussiýa» gelipdi.  Soňra birnäçe ýyl «Beşiktaşda» we «West Hem Ýunaýtedde» tälimçiniň kömekçisi bolup işledi, ondan soň 2018-nji ýylda «Borussiýa» dolanyp geldi.