Sotheby's: GFR-de 135 mln ýewro dünýäde iň gymmat awtoulag satyldy

Sotheby's: GFR-de 135 mln ýewro dünýäde iň gymmat awtoulag satyldy

1955-nji ýylda goýberilen Mercedes-Benz 300 SLR awtoulagy GFR-de geçen bäsleşikli söwdasynda aňrybaş ýokary bahadan, ýagny 135 mln ýewro satyldy. Bu barada penşenbe güni Sotheby's söwda öýüniň guramaçylary habar berdiler.

Olaryň berýän maglumatyna görä, bäsleşikli söwda 5-nji maý güni Ştutgartda Mercedes-Benz muzeýinde geçipdir. Gymmada giden awtoulag owal-ahyr dünýäde satylan ulaglaryň içinde iň gymmady boldy — 90 mln ýewrodan geçen utuşly stawka 2018-nji ýylda 48,4 mln dollara satylan, 1962-nji ýylda goýberilen Ferrari 250  GTO-nyň rekordyndan ýokary boldy.  
Mercedes-Benz 300 SLR awtoulagy 1955-nji ýylda Rudolf Ulenhautyň ýolbaşçylygyndaky kompaniýanyň çapyşyk bölümi tarapyndan işlenip taýýarlanan iki prototipiň biridir hem-de awtoulag inženerçiliginiň we bezeginiň iň oňat nusgalarynyň biri hasaplanýar. Awtoulagyň tizligi takmynan 290 km/sag-a çenli artypdyr, bu bolsa ony öz döwrüniň iň çalt tizlikli awtoulagy edipdir. 
Guramaçylaryň habar berişlerine görä, düşen pul serişdeleri bütindünýä «Mercedes-Benz gaznasyny» döretmäge sarp ediler. Gazna daş-töwerek hakyndaky ylmyň çäklerinde ýaşlary bilim beriş we barlag-derňew talyp haklary bilen goldamaga niýetlenendir.