Türkmenistan eýran ýük ulaglaryna öz çäginden Özbegistana geçmäge rugsat berdi

Türkmenistan eýran ýük ulaglaryna öz çäginden Özbegistana geçmäge rugsat berdi

1-nji iýundan başlap, Eýranyň ýük ulaglary Sarahs-Farap-Sarahs ugry boýunça Türkmenistanyň guryýer çäginiň üsti bilen Özbegistanyň serhedine baryp we yzyna gaýdyp bilerler. Bu barada «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň saýtynda ýerleşdirilen bildirişde aýdylýar.

Öň, Eýran döwletinden gelýän ýük ulaglary Türkmenistanyň çägine "Artyk", "Sarahs awtoýollary" Inçe-Burun nokadynyň üsti bilen gelip bilýärdiler. Ol ýerde ýükler türkmen awtoulaglaryna ýüklenilip, ondan aňry barmaly nokadyna iberilýärdi. Geljek aýdan başlap, Eýranyň ýük ulaglary we olaryň sürüjileri birnäçe zerur talaplary berjaý etmek bilen Türkmenistanyň çägi boýunça hereket edip biler.

Türkmenistanyň çäginden geçmäge rugsatnama «Türkmenistanyň ulag geçelgelerini netijeli peýdalanmak we halkara ýük daşamalarynyň möçberlerini artdyrmak» maksady bilen berildi.