Marsda ýaňy-ýakynda-da suw bolandygyny subut edýän alamatlar tapyldy

Marsda ýaňy-ýakynda-da suw bolandygyny subut edýän alamatlar tapyldy

Hytaýyň Ylymlar akademiýasynyň alymlar topary Kopengagen uniwersitetindäki kärdeşleri bilen bilelikde Marsda suwuň, öňem pikir edilişi ýaly, ýaňy-ýakynda-da bolandygyna subutnama tapdylar. Barlaglaryň netijeleri Science Advances žurnalynda beýan edildi diýip, Trend habar berýär.

Marsda golaýda suwuň bolandygy babatyndaky çaklamalar Zhurong hytaý roweriniň gidrantlaşan minerallaryndaky buzlaryň düzüminiň barlagyna esaslanýar.  Ozalky geçirilen barlaglar üç milliard ýyl mundan öň Marsyň üstüniň bir bölegini suwuň tutandygyny görkezýär. Hünärmenler Marsyň üstündäki gaýalardan tapylan nusga bilen Ýerdäki daşlary deňeşdirip görüpdirler. Görlüp oturylsa, olaryň käbiri gidrantlaşan minerallar (düzüminde suw bar) bolup çykdy.
Alymlaryň pikirine görä, Marsdaky suw onuň üstündäki şeýle minerallar arkaly öň pikir edilişinden has uzak saklanypdyr.
Mundan hem başga, olar şeýle jynslaryň bolmagy toprak buzunyň bardygyny hem aňladyp, ony astronawtlar dürli maksatlar üçin peýdalanyp bilerler diýip aýdýarlar.