Serdar Berdimuhamedow gazagystanly kärdeşini doglan güni bilen gutlady

Serdar Berdimuhamedow gazagystanly kärdeşini doglan güni bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewe doglan güni mynasybetli tüýs ýürekden  gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

“Häzirki wagtda Siziň ýolbaşçylygyňyzda Gazagystan Respublikasynyň döwlet özygtyýarlylygynyň berkidilmegine, ýurduň halkara giňişlikdäki abraýyny ýokarlandyrmaga hem-de halkyň abadançylyk derejesiniň gowulandyrylmagyna gönükdirilen giň gerimli özgertmeler amala aşyrylýar” diýip, döwlet Baştutany gutlag hatynda nygtady.

Hormatly Prezident ýurtlarymyzyň arasyndaky hoşniýetli goňşuçylyk  gatnaşyklarynyň, strategik hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine, halklarymyzyň dost-doganlygynyň pugtalandyrylmagyna Gazagystanyň Lideriniň uly üns we goldaw berýändigini aýratyn belläp, ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň halklarymyzyň bähbidine geljekde-de yzygiderli berkidiljekdigine ynam bildirdi.
Ýeri gelende bellesek, Kasym-Žomart Tokaýew 1953-nji ýylyň 17-nji maýynda Gazagystanyň häzirki Almaty şäherinde doguldy. 1975-nji ýylda Moskwanyň döwlet Halkara gatnaşyklary institutyny tamamlady. 1992-nji ýylda bolsa Russiýa Federasiýasynyň Diplomatiýa akademiýasyny tamamlady. 2019-njy ýylyň 9-njy iýunynda geçirilen nobatdan daşary Prezident saýlawlarynda ýeňiş gazanyp, 12-nji iýunda resmi ýagdaýda Gazagystanyň döwlet Baştutany wezipesine girişdi.