Toyota üpjünçiligindäki bökdençlik zerarly 8 zawodynda önümçiligi bölekleýin togtadar

Toyota üpjünçiligindäki bökdençlik zerarly 8 zawodynda önümçiligi bölekleýin togtadar

Ýaponiýanyň iň iri awtokonserni bolan Toyota Motor maý aýynyň ortalarynda ýurtdaky sekiz zawodynda önümçilik ugurlarynyň bir bölegini wagtlaýyn togtadar. Bu barada kompaniýanyň beýannamasyna salgylanýan TASS ýazýar.

Önümçilik 14 konweýerde maýyň 16-syndan başlap, aňry gitse 22-ne çenli aralykda togtadylar. Bu ýagdaý Hytaýdan şaýlaryň gelişinde ýüze çykýan bökdençlikler bilen baglydyr. Häzir ol ýerde koronawirus pandemiýasy bilen baglanyşykly birtopar çäklendirmeler girizildi.
Ýarymgeçirijileriň ýetmezçiligi bilen bagly önümçilige girizilen düzedişleri nazara almak bilen, şu aýda Ýaponiýada we daşary ýurtlarda goýberilen Toyota Motor awtoulaglarynyň sany 700 müň töweregi boldy, bu bolsa meýilnamada göz öňüne tutulandan 130 müň ulag azdyr.
Geçen ýyl ýapon konserni 10 495 548 awtoulag satdy. Bu dünýäde iň ýokary görkeziji boldy. Awtoulaglaryň önümçiligi, 2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende, 9,4% artdy we 10 076 246-ä ýetdi.