FIFA Dünýä çempionatynyň Braziliýa-Argentina saýlama oýnunyň täzeden geçirilmegini tassyklady

FIFA Dünýä çempionatynyň Braziliýa-Argentina saýlama oýnunyň täzeden geçirilmegini tassyklady

FIFA-nyň apellýasiýa komiteti Argentina bilen Braziliýanyň ýygyndylarynyň arasynda 2022-nji ýylyň Dünýä çempionatynyň saýlama tapgyrynyň oýnuny täzeden oýnamak baradaky karary tassyklady. Geçen sentýabrda bu oýun başlanan dessine arasy üzülipdi. Bu barada FIFA-nyň saýtynda habar berilýär.  

Şeýle-de, oýnuň ýatyrylmagy bilen baglanyşykly assosiasiýalaryň ikisine-de 50 müň şweýsar franky (50 müň dollar) möçberinde salnan jerime öz güýjünde galar diýip, komitet karar etdi.
Mundanam başga, Braziliýanyň futbol konfederasiýasyna tertip-düzgün we howpsuzlyk bilen bagly düzgün bozulmalar üçin salnan jerimäni 250 müň dollara (öň 540 müň dollar) çenli, Argentinanyň futbol assosiasiasyna bolsa, tertip-düzgün we howpsuzlyk, oýna taýýarlyk görmek we gatnaşmak babatynda borçlaryny berjaý etmek bilen bagly düzgün bozulmalar üçin salnan jerimäni 100 müň dollara (öň 216 müň dollar) çenli azaltmak kararyna gelindi.
Täzeden geçiriljek oýnuň senesi biraz soň habar berler.
5-nji sentýabrda Braziliýanyň San-Paulu şäherinde geçen Braziliýa-Argentina oýny ilkinji minutlarynda kowide garşy düzgünleri bozan dört sany argentinaly oýunçyny saklajak bolýan Sanitar gözegçilik boýunça milli agentligiň (Anvisa) işgärleriniň we polisiýanyň meýdança ylgap çykmagy netijesinde bes edilipdi. FIFA-nyň tertip-düzgün boýunça komiteti fewral aýynda oýny täzeden geçirmek hakynda karara geldi.
Toparlar 2022-nji ýylda Katarda geçjek dünýä çempionatyna seçilip alyndy.