Diplomatik gatnaşyklara 30 ýyl: Serdar Berdimuhamedow Pakistanyň ýolbaşçylaryny gutlady

Diplomatik gatnaşyklara 30 ýyl: Serdar Berdimuhamedow Pakistanyň ýolbaşçylaryny gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan hem-de hut öz adyndan Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Arif Alwä, Premýer-ministri Mian Muhammad Şahbaz Şarife we ýurduň ähli halkyna Türkmenistan bilen Pakistan Yslam Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

Döwlet Baştutany biziň döwletlerimiziň arasyndaky gatnaşyklaryň birek-birege hormat goýmaga, deňhukuklylyga, özara ynanyşmaga esaslanýandygyny belläp, Türkmenistanyň ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň giňeldilmegine gyzyklanma bildirýändigini nygtady hem-de ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň bilelikdäki tagallalarymyz arkaly halklarymyzyň bähbidine mundan beýläk-de ösdüriljekdigine ynam bildirdi.

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistan bilen Pakistanyň abraýly halkara guramalaryň çäklerinde, dürli ugurlarda ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn işewür hyzmatdaşlygy alyp barýandygyny nygtap, sebitiň ykdysady taýdan ösmeginiň, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagynyň, durnukly ösüşiň üpjün edilmeginiň Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasynyň durmuşa geçirilmegi bilen baglanyşyklydygyny belledi.