ABŞ-da adamlara çip oturdyp başladylar

ABŞ-da adamlara çip oturdyp başladylar

Adamlary çiplemek işinde iň haý-haýly taslama Neuralink hasaplanýar, onuň gözbaşynda Ilon Mask durýar. Emma adamlary çiplemekde başlangyç ädim Neuralinke degişli däldir — muny Synchron amala aşyrdy. Çeşmäniň ýazmagyna görä, ABŞ-da Synchron-yň işläp taýýarlan Stentrode beýni-kompýuter interfeýsiniň ilkinji kommersiýa ulgamynyň kliniki synaglary başlandy. Eger synaglar şowly diýip ykrar edilse, ulgamy hemme ýerde ulanyp bolar, ol ilkinji nobatda ysmaz keselliler üçin göz öňünde tutulandyr. 

Işläp taýýarlaýjylar we lukmanlar kliniki barlaglaryň çäklerinde Stentrode-nyň hassalar üçin howpsuzdygyna, şeýle hem, onuň el degrilmezden sanly gurluşlar bilen netijeli işlemäge ukyplydygyna göz ýetirmelidirler. 
Stentrode-nyň elektrodlary gandamarlar arkaly beýnä geçýär we ulgam beýniniň işjeňligini tekstli habarlar, elektron poçta we beýleki durmuşda gerek bolýan zatlar bilen işlemäge mümkinçilik berýän elektriki yşaratlara öwürmäge başlaýar.
Stentrode mümkinçiligi çäkli adamlara daşky dünýä bilen aragatnaşyk saklamagy ep-esli ýeňilleşdirýär. Resmi maglumatlara görä, diňe ABŞ-yň özünde ulgamyň 5 million potensial ulanyjysy bar. Häzirlikçe barlaghanada synaglaryň gysga möhletli tapgyrlaryny geçirmäge rugsat alyndy. Ýöne, eger kliniki synaglaryň birinji döwri şowly tamamlansa, onda programma giňeldiler, bu bolsa hassalara Stentrode-i uzak ulanmaga mümkinçilik berer. Taslamanyň ýakyn birnäçe ýylyň dowamynda kommersiýalaşdyrylmagyna garaşylýar.