Türkmenistanyň Baş diplomaty Birleşen Arap Emirliklerindäki kärdeşi bilen gepleşikleri geçirdi

Türkmenistanyň Baş diplomaty Birleşen Arap Emirliklerindäki kärdeşi bilen gepleşikleri geçirdi

29-30-njy aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça BAE-niň Abu-Dabi şäherinde saparda bolan türkmen wekiliýetiniň ýolbaşçysy Raşid Meredow saparyň birinji gününde Birleşen Arap Emirlikleriniň daşary işler we halkara hyzmatdaşlyk ministri Şeýh Abdulla bin Zaýed Al Nahaýýan bilen duşuşdy.

Ministrler ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ýokary depginini nygtamak bilen, syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky derwaýys meseleleriň ençemesini ara alyp maslahatlaşdylar. Iki ýurduň daşary syýasat edaralarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň derwaýyslygy bellenildi. Halkara guramalaryň, şol sanda BMG, YHG we beýlekileriň çäklerindäki özara hereketlere aýratyn ähmiýet berildi.

Iki ýurduň arasyndaky söwda-ykdysady gatnaşyklar jikme-jik ara alnyp maslahatlaşyldy. Taraplar Türkmenistanyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň arasyndaky Hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki toparyň işjeň häsiýete eýe bolan hereketiniň goldanylmagy baradaky pikiri orta atdylar.