Ç.Purçekowa Aşgabadyň häkimliginiň işine gözegçiligi gowşadandygy üçin nägilelik bildirildi

Ç.Purçekowa Aşgabadyň häkimliginiň işine gözegçiligi gowşadandygy üçin nägilelik bildirildi

29-njy aprelde geçirilen Hökümet mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň häkimliginiň işine gözegçiligiň gowşadylandygy üçin wise-premýer  Ç.Purçekowa nägilelik bildirdi.

Hususan-da, döwlet Baştutany Aşgabat şäheriniň häkimliginiň işine gözegçiligiň gowşadylandygyny aýtdy. Paýtagtymyzda jemgyýetçilik awtoulaglary ýaramaz işleýär. Köp ýerlerdäki dürli desgalarda we ýaşaýyş jaýlarynda abatlaýyş işlerini geçirmeli. Seýilgählerde, köçelerde guran baglar hem köp.

Şunuň bilen baglylykda, Prezident Serdar Berdimuhamedow wise-premýere bir hepdäniň içinde bu ýagdaýy seljerip, munuň sebäpleri, meseläni nädip çözmelidigi barada hasabat bermegi tabşyrdy.