Daşoguzda we Lebapda şu ýyl 18 müň 300 gektara şaly ekiler

Daşoguzda we Lebapda şu ýyl 18 müň 300 gektara şaly ekiler

29-njy aprelde geçirilen Hökümetiň sanly ulgam arkaly mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistanda 2022-nji ýylda şaly öndürmek hakynda» Karara gol çekdi.

Resminama laýyklykda, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligine, Daşoguz we Lebap welaýatlarynyň häkimliklerine, Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynda hem-de Lebap welaýatynyň Darganata, Dänew, Çärjew, Farap, Saýat, Halaç, Hojambaz, Kerki, Döwletli we Köýtendag etraplarynda önümçiligi we ekin dolanyşygyny agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda ylmy esasda ýola goýmak bilen, şalynyň ýokary hasylynyň öndürilmegini üpjün etmek tabşyryldy.

Mejlisde bellenilişi ýaly, şu ýyl Daşoguz we Lebap welaýatlarynda  jemi 18 müň 300 gektar meýdana şaly ekip, ondan 82 müň 400 tonna hasyl almak göz öňünde tutulýar.