Türkmenistanda Gazagystanyň täze ilçisi öz işine başlady

Türkmenistanda Gazagystanyň täze ilçisi öz işine başlady

25-nji aprelde Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň Gazagystan Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Askar Tažibaýew bilen duşuşygy geçirildi. Söhbetdeşlikde iki ýurduň arasyndaky özara hereketleri pugtalandyrmagyň meseleleri, şeýle-de ikitaraplaýyn syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygy giňeltmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Diplomatlar Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň 2021-nji ýylyň oktýabrynda Türkmenistana bolan döwlet saparynyň barşynda gazanylan döwletara ylalaşyklaryň durmuşa geçirilmegi bilen bagly meseleleriň giň toplumyny ara alyp maslahatlaşdylar. Taraplar şeýle-de şu ýyl Türkmenistanda VI Hazar sammitiniň geçirilmegi bilen bagly meselelere garadylar.

Duşuşygyň çäklerinde Askar Tažibaýew Türkmenistanyň daşary işler ministrine ynanç hatlarynyň nusgasyny gowşurdy hem-de özüniň Türkmenistandaky diplomatik wezipesini amala aşyrýan döwründe türkmen-gazak gatnaşyklarynyň has-da giňeldilmegi ugrunda tagallalaryny gaýgyrmajakdygyny nygtady.