Ýaponiýada Ýer ýüzüniň iň garry ýaşaýjysy 119 ýaşynda aradan çykdy

Ýaponiýada Ýer ýüzüniň iň garry ýaşaýjysy 119 ýaşynda aradan çykdy

Ginnesiň rekordlar kitabynyň wersiýasyna görä Ýer ýüzüniň iň garry ýaşaýjysy hasaplanýan, dünýädäki iň garry aýal ýaponiýaly Kane Tanaka ömrüniň 120-nji ýylynda aradan çykdy. Bu barada NHK teleýaýlymy habar berýär.

Şu ýylyň 2-nji ýanwarynda Tanaka özüniň 119 ýaşyny belledi. Ol Fukuoka prefekturasyndaky garrylar öýünde ýaşaýardy we kowide garşy çäklendirmeler sebäpli onuň ýakynlary bilen duşuşmaga-da mümkinçiligi ýokdy.
Tanaka 1903-nji ýylyň 2-nji ýanwarynda dünýä indi. Onuň adamsy we uly ogly Ikinji jahan urşy döwründe aradan çykýar. Tanaka bütin ömrüni uruşdan öň açylan tüwi kökelerini satýan dükanda işläp geçirdi. Ol 1970-nji ýyllarda pensiýa çykandan soň birnäçe gezek ABŞ-a gitdi.
2005-nji ýyldan Tanaka Fukuokadaky garrylar öýünde ýaşap başlady. 103 ýaşynda ondan rak keseliniň çişi aýryldy, şondan soň beýleki agyr keseller ony biynjalyk edipdi.