Serdar Berdimuhamedow Ahalteke atçylyk toplumynda geçirilen dabaralara gatnaşdy

Serdar Berdimuhamedow Ahalteke atçylyk toplumynda geçirilen dabaralara gatnaşdy

23-nji aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynda baýramçylyk dabaralary ýaýbaňlandyryldy. Onuň çäklerinde «Ýylyň iň owadan ahalteke bedewi» atly halkara gözellik bäsleşiginiň jemleýji tapgyry hem-de ahalteke bedewleriniň gözelligini sungat eserlerinde çeper beýan etmek boýunça yglan edilen bäsleşigiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy geçirildi.

Atçylyk toplumynyň esasy girelgesiniň öňündäki meýdançada döwlet Baştutanyny Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy, Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary garşyladylar. Bu ýerde medeniýet we sungat ussatlary ajaýyp çykyşlary ýerine ýetirdiler.

Çäräniň başynda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli hormatly Prezidente sowgat hökmünde ýurdumyzyň welaýatlarynyň ýaşaýjylarynyň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, ähli atşynaslaryň adyndan naýbaşy ahalteke bedewleri hem-de olaryň şahadatnamalary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

Soňra bu ýerde bedew muşdaklarynyň arasynda uly meşhurlyk gazanan «Ýylyň iň owadan ahalteke bedewi» atly halkara gözellik bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi. Köp sanly janköýerler arassa ganly atlary seçgiçilik taýdan ýetişdirmekde esasy şahalaryň düýbüni tutan ajaýyp ahalteke bedewleriniň nesilleriniň üýtgeşik beden gurluşlaryna baha bermäge mümkinçilik aldylar.

Gözden geçiriliş tamamlanandan soň, bedewleriň halkara gözellik bäsleşiginiň hem-de olaryň gözelligini sungat eserlerinde çeper beýan etmek boýunça yglan edilen bäsleşigiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy boldy. Ýeňijilere Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan gymmat bahaly sowgatlar we şahadatnamalar gowşuryldy.