Serdar Berdimuhamedow Ahalteke atçylyk toplumynda geçirilen dabaralara gatnaşdy

  • 24.04.2022 14:12
  • 18671
Serdar Berdimuhamedow Ahalteke atçylyk toplumynda geçirilen dabaralara gatnaşdy

23-nji aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynda baýramçylyk dabaralary ýaýbaňlandyryldy. Onuň çäklerinde «Ýylyň iň owadan ahalteke bedewi» atly halkara gözellik bäsleşiginiň jemleýji tapgyry hem-de ahalteke bedewleriniň gözelligini sungat eserlerinde çeper beýan etmek boýunça yglan edilen bäsleşigiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy geçirildi.

Atçylyk toplumynyň esasy girelgesiniň öňündäki meýdançada döwlet Baştutanyny Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy, Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary garşyladylar. Bu ýerde medeniýet we sungat ussatlary ajaýyp çykyşlary ýerine ýetirdiler.

Çäräniň başynda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli hormatly Prezidente sowgat hökmünde ýurdumyzyň welaýatlarynyň ýaşaýjylarynyň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, ähli atşynaslaryň adyndan naýbaşy ahalteke bedewleri hem-de olaryň şahadatnamalary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

Soňra bu ýerde bedew muşdaklarynyň arasynda uly meşhurlyk gazanan «Ýylyň iň owadan ahalteke bedewi» atly halkara gözellik bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi. Köp sanly janköýerler arassa ganly atlary seçgiçilik taýdan ýetişdirmekde esasy şahalaryň düýbüni tutan ajaýyp ahalteke bedewleriniň nesilleriniň üýtgeşik beden gurluşlaryna baha bermäge mümkinçilik aldylar.

Gözden geçiriliş tamamlanandan soň, bedewleriň halkara gözellik bäsleşiginiň hem-de olaryň gözelligini sungat eserlerinde çeper beýan etmek boýunça yglan edilen bäsleşigiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy boldy. Ýeňijilere Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan gymmat bahaly sowgatlar we şahadatnamalar gowşuryldy.


28.01.2023 08:45
25946

Harby gullukçylaryň uly topary Türkmenistanyň medallary bilen sylaglanyldy

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň hem-de işgärleriniň uly topary Türkmenistanyň medallary bilen sylaglanyldy. Degişli Permana Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow...

28.01.2023 06:23
10702

Aşgabatda dünýäniň nusgawy aýdymlaryndan düzülen konsert geçiriler

Aşgabatdaky Mukamlar köşgi 4-5-nji fewralda geçiriljek dünýä ýurtlarynyň nusgawy hor eserleriniň we kinofilmleriniň aýdymlaryndan düzülen konserte çagyrýar. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň...

28.01.2023 00:11
17883

Türkmenistanyň Merkezi banky: 1 mln-a golaý adam internet-bankingden peýdalanýar

2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndaky ýagdaýa görä, Türkmenistanda internet-bankingi ulanyjylaryň umumy sany 932,7 müňe ýetdi. Bu barada ORIENT agentligi Muňa ýurduň Merkezi bankynyň saýtynda çap edilen maglumatlar...

24.01.2023 08:26
42620

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Awtomobil mekdepleriniň birleşigi sürüjilik okuwlarynyň nyrhnamalaryny täzeledi

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Awtomobil mekdepleriniň birleşigi saýtynda sürüjilik okuwlaryny geçip, sürüjilik şahadatnamalaryny almak isleýänler üçin täze nyrhnamalaryny çap etdi. Okuwlaryň tölegi sürüjilik...