Serdar Berdimuhamedow iň ýokary wezipede ilkinji gezek Suw sammitinde onlaýn usulda çykyş etdi

Serdar Berdimuhamedow iň ýokary wezipede ilkinji gezek Suw sammitinde onlaýn usulda çykyş etdi

23-nji aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Premýer-ministri Fumio Kisidanyň çagyrmagy boýunça sanly ulgam arkaly dördünji Aziýa — Ýuwaş umman Suw sammitine (APWS) gatnaşyp, çykyş etdi. Kumamoto şäherindäki nobatdaky sammitiň esasy meselesi “Suw durnukly ösüş üçin: öňdebaryjy tejribeler we geljekki nesil” diýen ugra bagyşlanyp, döwlet hem-de Hökümet Baştutanlaryny, dürli ýurtlaryňdyr sebitiň iri halkara guramalarynyň ýokary wezipeli wekillerini bir ýere jemledi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň öz çykyşynda nygtaýşy ýaly, Aziýa — Ýuwaş umman sebiti häzirki döwürde ählumumy ösüşiň we ilerlemegiň iň kuwwatly sebitleriniň biri hökmünde çykyş edýär. Şoňa görä-de, degişlilikde, sebitiň döwletleriniň üstüne uly jogapkärçilik düşýär. Bu döwletleriň dünýäniň suw serişdelerini gorap saklamak hem-de peýdalanmak meselesine çemeleşmeleri umumy halkara durnuklylygy we howpsuzlygy üpjün etmegiň aýrylmaz bölegi hökmünde görülýär.

Hormatly Prezident Serdar Berdimuhamedow çykyşynda Türkmenistanyň suw-energetika meselelerini çözmek babatda esasy 3 garaýşyny beýan etdi. Olar, hususan-da:

  • — birinjiden, halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalary esasynda;
  • — ikinjiden, her bir ýurduň bähbitlerini hasaba almak bilen;
  • — üçünjiden halkara guramalaryň, ilkinji nobatda, Birleşen Milletler Guramasynyň işjeň gatnaşmagynda çözülmelidir.