Wladimir Putiniň 2021-nji ýylda näçe gazanandygy belli boldy

Wladimir Putiniň 2021-nji ýylda näçe gazanandygy belli boldy

Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin 2021-nji ýylda girdejisiniň 10,2 mln rubl bolandygyny mälim etdi. Degişli resminama 15-nji aprelde Kremliň saýtynda çap edildi.

Putiniň deklarasiýasynda, edil öňküsi ýaly, meýdany 77 kw.m bolan öý we ulagjaý, meýdany 18 kw.m bolan ulagjaýyly 153,7 kw.m meýdanly ýene-de bir öý hasapda dur. Sanawa girizilen ulaglary: ГАЗ М21 we "Skif" tirkegli "Niwa". 
Geçen ýylyň 16-njy aprelinde döwlet baştutanynyň girdejileri hakynda çap edilen deklarasiýa görä, 2020-nji ýylda Putin 9,994 mln rubl gazanypdyr.
2019-njy ýylda Putin 9,726 mln rubl gazanypdyr, onuň öňüsyrasyndaky ýylda, ýagny 2018-nji ýylda bolsa Russiýanyň ýurt baştutanynyň girdejisi 8,648 mln rubldan ybarat bolupdyr. 
2017-nji ýylda prezidentiň girdejisi 18,7 mln rubl bolupdyr. Girdeji 1,5 müň kw.m ýer böleginiň satylmagynyň hasabyna köpelipdir. 2015-nji we 2016-njy ýyllarda döwlet baştutany 8,9 mln rubl, 2014-nji ýylda bolsa 7,654 mln girdeji alypdyr.