Balkanda önümçilikde işleýän hünärmenler üçin täze ýaşaýyş jaýyny gurmak teklip edildi

Balkanda önümçilikde işleýän hünärmenler üçin täze ýaşaýyş jaýyny gurmak teklip edildi

14-nji aprelde geçirilen Hökümetiň göçme mejlisinde wise-premýer Ç.Purçekow Prezident Serdar Berdimuhamedowyň garamagyna Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň Guwlymaýak şäherçesinde 472 hojalyga niýetlenen ýaşaýyş jaý toplumyny gurmak baradaky teklibini hödürledi.

Hasabatda nygtalyşy ýaly, Gyýanlydaky Polimer zawodynyň önümçiliginde ulanylýan himiki serişdeleriň önümçiligini ýola goýmak boýunça işler dowam etdirilýär. Milli ykdysadyýetiň pudaklaryny ösdürmek bilen bir hatarda, ilatyň durmuş-ýaşaýyş şertlerini gowulandyrmaga, olary häzirki talaplara laýyk getirmäge aýratyn üns berilýär.

Şunuň bilen baglylykda, zawodda hünärmenleriň ýurdumyzyň welaýatlaryndan gelip zähmet çekýändiklerini göz öňünde tutup, wise-premýer döwlet Baştutanynyň garamagyna Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň Guwlymaýak şäherçesinde 472 hojalyga niýetlenen ýaşaýyş jaý toplumyny gurmak baradaky teklibini hödürledi.

Prezident Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýeriň öňünde birnäçe gaýragoýulmasyz wezipeleri goýdy. Nygtalyşy ýaly, Balkan welaýatynyň tebigy baýlyklaryny, himiýa we gurluşyk önümçiliginiň çig mal gorlaryny rejeli hem-de netijeli ulanmak üçin, senagat we gurluşyk pudagynyň önümçilik kärhanalarynyň doly kuwwatynda işledilmegini gazanmak zerurdyr.