Türkmenistanyň telekeçiler birleşmesiniň täze ýokary okuw mekdebi döredilýär

Türkmenistanyň telekeçiler birleşmesiniň täze ýokary okuw mekdebi döredilýär

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň täze ýokary okuw mekdebiniň binasy gurlar. Bu baradaky degişli Karara 12-nji aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedow gol çekdi.

Hususan-da, resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Merkezi bankyna «Rysgal» paýdarlar täjirçilik bankyna, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine Aşgabat şäherinde Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýokary okuw mekdebiniň gurluşygyny maliýeleşdirmek maksady bilen, degişli möçberdäki serişdeleri karz bermek tabşyryldy.
Ýokary okuw mekdebiniň binasynyň gurluşyk işlerine 2022-nji ýylyň aprel aýynda başlamak we desgany 2025-nji ýylyň sentýabr aýynda ulanmaga doly taýýar edip tabşyrmak bellenildi.