Serdar Berdimuhamedow Wladimir Putin bilen telefon arkaly gürleşdi

Serdar Berdimuhamedow Wladimir Putin bilen telefon arkaly gürleşdi

8-nji aprelde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň metbugat gullugy habar berýär.

Söhbetdeşligiň barşynda Prezidentler Serdar Berdimuhamedow bilen Wladimir Putin birek-biregi  Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli gutladylar.
Şeýle hem iki ýurduň döwlet Baştutanlary ikitaraplaýyn gün tertibindäki möhüm meseleler we sebit görnüşlerinde, şol sanda Hazar bäşliginiň çäginde özara gatnaşyklaryň geljegi ara alyp maslahatlaşdylar. Russiýa-Türkmenistan strategiki hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de has-da pugtalandyrmak babatda ygrarlydyklaryny tassykladylar.
Wladimir Putin Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy Russiýa sapar bilen çagyrdy. Çakylyk uly kanagatlanma bilen kabul edildi.