2022-nji ýylyň täze Toyota Avalony resmi taýdan tanyşdyryldy

2022-nji ýylyň täze Toyota Avalony resmi taýdan tanyşdyryldy

Birnäçe aý mundan owal ýapon konserni doly ölçegli sedan Avalony, bu modele islegiň peselýändigi sebäpli, ABŞ-yň bazaryndan aýyrýandygyny mälim etdi. Munuň tersine, Hytaýda bu modeliň satuwy öňdäki hatarlarda durýar. Ýeri gelende aýtsak, golaýda Avalonyň içki we daşky görnüşine täze üýtgeşmeler girizildi.

Täzelenişiň toplumy standart diýseňem boljak — bamperler, radiatoryň gözenekleri, indi bumerang şekiline getirilen farlar täze. Salonynda täze sanly pribor paneli we 12 dýumlyk sensor displeýli multimediýa ulgamy peýda boldy.
Ähli agregatlary standartlygyna galdyryldy. Bu — wariator bilen bugda işleýän iki litrlik atmosferaly 170-güýçli motor. Şol bir atmosfera motorly, ýöne 2,5 litr göwrümli görnüşi hem bar.
Kuwwatlylygy 218 at güýjüne deň. Mysal üçin, şonuň ýaly motorlaryň Toyota Camry ulagyna oturdylýandygyny bellemek gerek. Dogry, Russiýanyň bazary üçin  agregatlar deforsirlenendir: iki litrlik — 150 at güýjüne çenli; 2,5 litrlik motor — 181 at güýjüne çenli.