Serdar Berdimuhamedow Aşgabat duşuşygynda owgan meselesi barada Türkmenistanyň garaýyşlaryny mälim etdi

Serdar Berdimuhamedow Aşgabat duşuşygynda owgan meselesi barada Türkmenistanyň garaýyşlaryny mälim etdi

2-nji aprelde geçirilen ýokary derejeli türkmen-hindi gepleşikleriniň dowamynda owgan meselesine hem aýratyn üns berildi. Serdar Berdimuhamedow bu barada aýdyp, Türkmenistanyň özüniň garaýşyny goňşy döwlete kömek we goldaw bermegiň syýasy-ykdysady hem-de ynsanperwer ugurlarynda bir maksada esaslanyp emele getirýändigine ünsi çekdi. Bu barada «Türkmenistan» gazetiniň elektron neşiri habar berýär.

Hususan-da, ykdysady taýdan aýdylanda, Owganystanyň sebit we halkara üpjünçilik ulgamlarynyň taslamalaryna işjeň çekilmegi, häzirki zaman dünýä hojalyk işlerine goşulyşmagy zerur bolup durýar.

Ynsanperwer ugurda Türkmenistan owgan halkyna bir maksada gönükdirilen halkara ýardamy bermegiň, durmuş ulgamyny dikeltmekde we ösdürmekde goldaw bermegiň zerurdygyndan ugur alyp çykyş edýär.

Gepleşikleriň jemleri boýunça metbugat wekillerine ýüzlenmesinde döwlet Baştutany: «Türkmen we hindi halklary Owganystany parahat hem-de gülläp ösýän, hoşniýetli goňşy we sebitiň ähli ýurtlarynyň hyzmatdaşy hökmünde görmek isleýärler. Şunuň bilen baglylykda, türkmen tarapy owgan ugry boýunça Hindistanyň tagallalaryna, şol sanda 2021-nji ýylyň 10-11-nji noýabrynda geçirilen Owganystan babatda sebitleýin howpsuzlyk boýunça dialoga we onuň jemleri boýunça kabul edilen Deli Jarnamasyna ýokary baha berdi» diýip nygtady.