Raşid Meredow Owganystanyň goňşy ýurtlarynyň Hytaýda geçirilen ministrler maslahatyna gatnaşdy

Raşid Meredow Owganystanyň goňşy ýurtlarynyň Hytaýda geçirilen ministrler maslahatyna gatnaşdy

TmCars.info-nyň ozal habar berşi ýaly, 31-nji martda Hytaýyň Tunsi şäherinde Owganystan bilen goňşy ýurtlaryň ministrler derejesindäki üçünji maslahaty geçirildi. Çäräniň başynda HHR-iň Başlygy Si Szinpiniň Gutlagy okaldy hem-de BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterrişiň wideoýüzlenmesi görkezildi.

Öz çykyşynda ministr Raşid Meredow Owganystanyň gönüden-göni goňşulary bolan alty ýurduň arasyndaky özara hereketleriň geljekde Owganystan boýunça köptaraplaýyn tagallalaryň ilerledilmegine güýçli itergi berjekdigine ynam bildirdi. Owganystanyň gatnaşmagynda energetika, ulag, kommunikasiýalar ýaly ulgamlarda halkara infrastruktura taslamalarynyň durmuşa geçirilmegi, ýagny Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygy, Türkmenistan-Owganystana-Pakistan elektrik geçirijisiniň hem-de optiki süýümli aragatnaşyk ulgamynyň çekilmegi, Owganystana tarap täze demir ýollaryň gurulmagy aýratyn ähmiýete eýedir.

Duşuşygyň ahyrynda Owganystan bilen goňşy ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň üçünji maslahatynyň Bilelikdäki Beýannamasy we Owganystanyň ykdysadyýetini dikeltmek we amaly hyzmatdaşlyk boýunça Owganystanyň goňşy ýurtlarynyň Tunsi başlangyçlary kabul edildi.