Raşid Meredow Owganystanyň DIM-niň ýolbaşçysy bilen duşuşdy

Raşid Meredow Owganystanyň DIM-niň ýolbaşçysy bilen duşuşdy

30-njy martda HHR-iň Tunsi şäherinde geçirilýän Owganystan bilen goňşy ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň 3-nji duşuşygyna gatnaşmagynyň çäklerinde Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Owganystanyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy Amir Han Mottaki bilen duşuşdy.

Taraplar hyzmatdaşlygyň ähli ugurlary boýunça ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ösdürilmeginiň we pugtalandyrylmagynyň ähmiýetini bellediler. Şeýle hem Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) gazgeçirijisi, Türkmenistan-Owganystan-Pakistan (TOP) elektrik geçirijisi we demir ýol taslamalary ýaly infrastruktura taslamalarynyň işiniň gidişi barada pikir alşyldy.

Diplomatlar howpsuzlygy üpjün etmek boýunça türkmen-owgan gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de işjeňleşdirilmeginiň wajypdygyny aýratyn bellediler.