Serdar Berdimuhamedow Aşgabatda geçirilýän halkara maýa goýum forumyna gatnaşyjylary gutlady

Serdar Berdimuhamedow Aşgabatda geçirilýän halkara maýa goýum forumyna gatnaşyjylary gutlady

Şu gün — 29-njy martda ýurdumyzyň nebitgaz senagatynyň gazananlaryny dünýä ýaýmak maksady bilen, Aşgabatda gibrid görnüşde halkara forum öz işine başlaýar. Oňa gatnaşyjylara Prezident Serdar Berdimuhamedow Gutlag ýollady.

Gutlagda bellenilişi ýaly, bu halkara maslahat daşary ýurt işewürlerine ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyny ösdürmegiň strategiýasy, döwrebap tehnologiýalary işjeň çekmegiň tejribesi, hyzmatlary amala aşyrmagyň ýollary bilen tanyşmaga mümkinçilik berer. Daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň gyzyklanmasy, ilkinji nobatda, milli ykdysadyýetimiziň nebitgaz senagatynda amala aşyrylýan özgertmeleriň giň gerimi hem-de dünýäniň esasy nebitgaz kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygyň ýokary derejesi bilen şertlendirilendir.

«Häzirki wagtda Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşyk işleri batly depginde alnyp barylýar. Bu iri taslamanyň durmuşa geçirilmegi diňe bir oňa gatnaşyjy döwletleriň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmak bilen çäklenmän, eýsem, dünýäniň beýleki ýurtlarynyň ösüşine hem oňaýly täsirini ýetirer... Bu halkara onlaýn forumyň ýurdumyzyň hünärmenleri bilen bilelikde daşary ýurtly hyzmatdaşlarymyzyň özara tejribe alyşmagynda, geljekde giň gerimli hyzmatdaşlygy ýola goýmakda uly ähmiýete eýe boljakdygyna berk ynanýaryn» diýip, döwlet Baştutany Gutlagynda nygtady.